Povinný předškolní rok

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2019.

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, došlo v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Docházka musí být minimálně 4 hodiny denně. Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května příslušného roku. V naší LMŠ zápis probíhá na základě předchozího telefonického nebo písemného kontaktu, viz kontakty. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ. Děti však musí být v některé ze školek zapsány. Tito zájemci se mohou přihlásit do naší LMŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

  1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání.
  2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
  3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu (listopad, prosinec)
  4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku
  5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve školském zákoně.

Naši sponzoři

Adresa

Lesní mateřská škola Těptín z.s.
Táhlá 1846
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 724 854 591

E-mail

materska@skolateptin.cz